När området bildades lades det ner en sommarvattenledning med ett tappställe till varje tomt. Vattnet hämtades från två spjut nedskjutna i marken på åkern bakom tomt 25. Ett pumphus byggdes också på åkern. Vattenförsörjningen försämrades i och med att fler tomter bebyggdes, och i slutet av 1970 talet beslöts att borra en ny brunn samt att förse området med vintervatten. I början av 1980 talet var arbetet klart och vintervatten finns då tillgängligt till varje tomt.

Vattentillgången är för närvarande tillräckligt god om vi hushållar med vattnet, och kvaliten är god - lite hög natriumhalt och lite hög halt av fluor är de anmärkningar som finns. Vi avser att ta prov på vattnet var tredje år. Problemet med dålig lukt har åtgärdats genom ett system med luftning av vattnet.

Sommarvattenanläggningen kopplas första helgen i maj och stängs av i oktober när kylan börjar smyga sig på.

Under hösten 2014 och vintern 2015 - 2016 har ett par större vattenläckor upptäckts. En grundlig översyn av anläggningen gjordes i samband med felsökningen varvid bottenventilen i brunnen rensades och pumpen renoverades. Ett antal kopplingar har även bytts ut så nu ska förhoppningsvis anläggningen vara i topptrim. Under sommaren 2015 installerades ett antal avstängningsventiler för att lättare kunna hitta en eventuell framtida vattenläcka.
Det är viktigt att avstängningsventilen till husets vintervatten stängs helt för att slippa dyra kostnader!

Pumphuset har försetts med ett lås och det är samma nyckel som till badet.
Ansvariga för vattenanläggningen är Tord Andersson och Rolf Holmgren
.
Vattenanläggningen
Förklaring till vattenanalyserna >>>>>>>
Sandika Fritidsområde
Vattenprov 2005
Vattenprov 2008
Vattenprov 2016
Vattenprov 2013
Vattenprov 2019